strefa.natury@o2.pl  |  534396099
Znajdziesz nas na :-

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne.

 • Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej strefa-natury.pl/sklep, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacją;
 • W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd
 • Sprzedawcą jest firma Strefa Natury Sylwia Zagórska, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 5, 39-100 Ropczyce,  NIP: 8191665908, REGON: 363328943. Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

Zakupy, płatności i dostawa.

 • Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
 • Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
 • Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy Strefa Natury Sylwia Zagórska, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 5 (3 piętro), 39-100 Ropczyce w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku;
 • Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: dane do wysyłki, dane do FV, wybór płatności (pobranie lub wpłata na konto), wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego, telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą, kolor wybranego towaru;

Cena dostawy może różnić się w zależności od gabarytu przesyłki itp

Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu poniższe na dane:

Strefa Natury Sylwia Zagórska, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 5 (3 piętro), 39-100 Ropczyce Numer konta bankowego Bank Pekao Sa
74 1240 2669 1111 0010 6821 0965

tytuł płatności: nazwisko, numer zamówienia/aukcji;

 • Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 14 dni;
 • Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

 

Odstąpienie od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

Strefa Natury Sylwia Zagórska, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 5 (3 piętro), 39-100 Ropczyce  lub
na E-mail: strefa.natury@o2.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie

„Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”;

oraz

proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

 • Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wymiana towaru

Mają Państwo możliwość wymiany zakupionego przedmiotu, na inny dostępny w naszym sklepie. Kwotę różnicy należy przesłać na podane konto bankowe. W celu wymiany towaru należy do 14 dni potwierdzić chęć wymiany oraz niezwłocznie wysłać towar na adres naszej firmy. Koszty przesyłek w całości pokrywa kupujący. Przesyłki pobraniowe wysłane do nas nie będą odbierane. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu wymiana może zostać nie uwzględniona.

Paczkę należy odesłać przesyłką ubezpieczoną na adres podany poniżej. W paczce powinna znaleźć się informacja z danymi osoby kupującej, numerem zamówienia/aukcji oraz informacją na jaki przedmiot masz zamiar wymienić zakupiony przedmiot.

Przesyłki są odsyłane wyłącznie w opcji za pobraniem pocztowym (wg kosztu podanego na stronie danego przedmiotu).

Reklamacja

W przypadku jeżeli zakupiony towar posiada wady można go zareklamować.

Reklamację prosimy zgłaszać na adres

Strefa Natury Sylwia Zagórska
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 5 (3 piętro),
39-100 Ropczyce,

lub na e-mail strefa.natury@o2.pl

 • W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:
 • zgłoszenie wady (usterki),
 • roszczenie,
 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
 • Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;
 • Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

Reklamacji nie podlegają:

 • uszkodzenia mechaniczne (wada powstała na wskutek uszkodzenia przez firmę kurierską, zostanie wymieniona tylko w przypadku jeżeli podczas sprawdzania towaru kurier potwierdzi uszkodzenie towaru),
 • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
 • błędnie dobranej kolorystyki, wzoru towaru (monitory ze względu na różnorodność ustawień zmieniają wyświetlane kolory, jeżeli chcesz być pewien iż kolorystyka jest odpowiednio dobrana zapytaj gdzie można dokładnie sprawdzić kolorystykę).

Na zakupione przedmioty udzielana jest gwarancja (czas gwarancji podawany w opisie sprzedawanego przedmiotu), w przypadku jeżeli w opisie aukcji nie ma podanej daty obowiązuje gwarancja rozruchowa 14 dni.

Reklamacja jest rozpatrywana tylko w przypadku stosowania się do regulaminu

 

Poufność i ochrona prywatności.

 • Firma Strefa Natury Sylwia Zagórska Króla Kazimierza Wielkiego 5 (3 piętro),
  39-100 Ropczyce, jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;
 • Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;

 • Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;
 • Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
 • dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
 • dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
 • umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
 • Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
 • Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.

 

Postanowienia końcowe.

 • Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);
 • Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;
 • W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
 • Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

 • adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
 • celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

 • przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
 • osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
 • W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;
 • W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików – w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę „ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ”).

 

Aktualizacja regulaminu: 03.08.2016

Pliki i dokumenty:

Formularz odstąpienia od umowy.